Certified Penetration Testers: GCIH

Certified Penetration Testers:

Sort certified analysts by last initial

About GCIH

Displaying 13 of 22885 GCIH Certified Professionals
Name Expires Certification
Xavier, Arjun December 31, 2022 GCIH
Xia, Wendy September 30, 2020 GCIH
Xian, Chan Yu February 28, 2023 GCIH
Xiang Jonathan, Loke August 31, 2023 GCIH
Xiao, Jonathan July 31, 2022 GCIH
Xin Yi Celia, Ooi July 31, 2022 GCIH
Xiong, Chresty August 31, 2023 GCIH
Xu, Jia July 31, 2023 GCIH
Xu, Jiaheng Sebestian July 31, 2023 GCIH
Xu, Kevin September 30, 2023 GCIH
Xu, Liheng August 31, 2022 GCIH
Xue, Noha January 31, 2025 GCIH
Xue Yin, Peh November 30, 2022 GCIH